Search result:

10 records were found.

 • Morochkovsky, S.F. [as Морочковский, С.Ф.] (1958). Матерiали до мiкофлори заповiдника Стрiлецький степ [Fungi of the ’Stryletsky Step’ Reserve]. Український Ботанiчний Журнал [Ukrainian Botanical Journal] 15 (2): 97-101.

 • Morochkovsky, S.F. (1956). Матерiали до мiкофлори заповiдника “Хомутовський степ“ [Fungi of Khomutovskyi Steppe Reserve]. Український Ботанічний Журнал [Ukrainian Botanical Journal] 13 (3): 74-86.

 • Morochkovsky, S.F. (1957). Materialy do mikoflory zapovidnyka Kam’yani Mogyly. Український Ботанічний Журнал [Ukrainian Botanical Journal] 14 (2): 60-68.

 • Morochkovsky, S.F. (1958). Materialy do mikoflory zapovidnyka Mykhailivs’ka Tsilyna. Український Ботанічний Журнал [Ukrainian Botanical Journal] 15 (3): 74-82.

 • Morochkovsky, S.F. (1958). îáÑαiá ñ« i««α ừóiñá æαiѵ βÑ» [Material on the fungi of Strilets’kiy Steppe Reserve]. Український Ботанічний Журнал [Ukrainian Botanical Journal] 15 (2): 88-95.

 • Morochkovsky, S.F. [as Морочковський, С.Ф.] (1959). Рецензія на статтю І.В. Боговика ‘Аналіз флори іржастих грибів західних областей УРСР’ [Review of I.V. Bogovik’s paper ‘Analysis of the Flora of Rust Fungi of the Western Regions of the Ukrainian SSR’]. Український Ботанічний Журнал

 • Morochkovsky, S.F. (1953). Mikoflora polezakhysnykh nasadzhen’ Livoberezhnogo Stepu ta Lisostepu Ukrains’koi RSR [Fungi of shelterbelt plantations of the left-bank steppe and forest-steppe of Ukraine]. Ботанiчний Журнал АН УРСР 10 (4): 57-65.

 • Morochkovsky, S.F. (1951). Grybni khvoroby lisovykh porid pivdennogo skhodu Ukrayiny [Fungal diseases of forest trees in southeast Ukraine]. Botanichny Zhurnal AN URSR 8 (2): 47-51.

 • Morochkovsky, S.F. (1931). O novom vide sferopsidal’nogo gribka na sakharnoy svekle. Khranenie Sakharnoy Svekly. 411-415.

 • Morochkovsky, S.F. (1936). Buraya gnil’ korney sakharnoy svekly, vyzyvaemaya gribom Moniliopsis aderholdii Rohl. Zapiski po Sakharnoy Promyshlennosti (Agronomichesky Vypusk) 2: 93.


  Home page