Golovinomyces hyoscyami (R.Y. Zheng & G.Q. Chen) Heluta

Click for more data