CYBERNOME
El nomenclador para los hongos y sus organismos asociados

Resultado de Búsqueda

Nombre:Zythia Fr., (1849) página 407 [basiónimo]

Estatus:

Género, anamorfo (coelomicete)

Posición taxonómica:

Pezizomycotina O.E. Erikss. & Winka [Subdivisión / Subphylum]
Ascomycota Caval.-Sm. [División / Phylum]
Fungi R.T. Moore [Reino]

Taxones constituyentes:

Especies
Zythia abnormis Penz. & Sacc.
Zythia aceris I.E. Brezhnev
Zythia albo-olivacea Höhn.
Zythia annularis (Berk. & Broome) Sacc.
Zythia atriplicis Tassi
Zythia aurantiaca (Peck) Sacc.
Zythia australis I. Hino & Katum.
Zythia barreiroi Unamuno
Zythia bicolor (Berk. & Broome) Cooke & Massee
Zythia boleticola Ellis & Everh.
Zythia brassicae (Sacc. & Roum.) Sacc. & Roum.
Zythia caeruleo-atra Höhn.
Zythia citrinella (Lév.) Sacc.
Zythia compressa Schwein.
Zythia cucurbitula
Zythia dendrophomoides Curzi & Barbaini
Zythia dentariae Westend.
Zythia elaeocarpi Sawada
Zythia elegans (De Not.) Fr.
Zythia ferulae Sousa da Câmara
Zythia fragariae Laib.
Zythia fructicola Syd.
Zythia galii Oudem.
Zythia hispalensis Bubák & Gonz. Frag.
Zythia incarnata Bres.
Zythia iranica Petr.
Zythia islandica Rostr.
Zythia lancispora Speg.
Zythia leucoconia (Berk. & Broome) Sacc.
Zythia lonchosperma Speg.
Zythia maxima Fautrey
Zythia mercurialis (Lib.) J. Kickx f.
Zythia moelleriana Sousa da Câmara
Zythia molleriana Sousa da Câmara
Zythia muscicola Höhn.
Zythia nectriola Speg.
Zythia nepenthis Henn.
Zythia occultata Bres.
Zythia ovata Peck
Zythia peltigerae Lib.
Zythia phaseoli F. Stevens
Zythia phyllachoricola Henn.
Zythia pinastri P. Karst.
Zythia psidii
Zythia quercicola Baudyš & Picb.
Zythia rabiei Pass.
Zythia resinae (Ehrenb.) P. Karst.
Zythia rhinanthi Fr.
Zythia rhoina Ellis & Everh.
Zythia seminicola Henn.
Zythia stromaticola Henn. & Shirai
Zythia surrecta
Zythia trifolii K. Krieg. & Bubák
Zythia valparadisiaca Speg.
Zythia versoniana (Sacc.) Sacc.
Zythia welwitschiae Henn.
Zythia xanthella Curzi & Barbaini

Cybertruffle Resources:

Cyberliber Cumulative Index [English language only]
Banco de Datos Biológicos (2 registros)

Otros sitios conexiones:

Fungal Databases [Systematic Botany and Mycology, USDA]
Genbank
Google imágenes
IMI [CABI Fungus Dried Reference Collection]
Index Fungorum
Landcare [New Zealand]
Mycobank
New York Botanic Garden [Virtual Fungus Dried Reference Collection]


Página anterior
Página principal