Ateleia gummifera (Bert.) Dr. Dietr.

Ateleia gummifera, hoja, haz / Ateleia gummifera, leaf, upper surface

Ateleia gummifera, hoja, haz.
Ateleia gummifera, leaf, upper surface.


Pagina anterior / Previous page