Zanthoxylum pimpinelloides (Lam.) DC.

Zanthoxylum pimpinelloides, hoja, haz / Zanthoxylum pimpinelloides, leaf, upper surface

Zanthoxylum pimpinelloides, hoja, haz.
Zanthoxylum pimpinelloides, leaf, upper surface.


Pagina anterior / Previous page